Szop Shop Online

koszyk

Polityka ochrony danych osobowych

Spełniając obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie tzw. RODO – informujemy, że:

 1. Właścicielem serwisu wirtualna.odyseja.org/sklep i jednocześnie administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem serwisu oraz danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularzy zamówień jest fundacja Odyssey of the Mind Polska (dalej: fundacja) z siedzibą w Gdańsku (80-283), przy ul. Zacnej 10. Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem odyseja@odyseja.org lub przesyłając korespondencję pod w/w adres pocztowy siedziby.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez fundację w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących okresach:
  1. udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane drogą elektroniczną, telefoniczną bądź z wykorzystaniem formularzy kontaktowych, w tym przechowywanie korespondencji celem zachowania zasady rozliczalności, na podstawie uzasadnionego interesu fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu skutecznej odpowiedzi na zapytanie lub wniesienia sprzeciwu, a jeżeli z daną kwestią wiąże się możliwość dochodzenia roszczeń, do czasu upływu terminów możliwego ich dochodzenia;
  2. realizacja zamówienia złożonego z wykorzystaniem formularza, na podstawie żądania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przechowywanie złożonego formularza celem zachowania zasady rozliczalności, na podstawie uzasadnionego interesu fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu skutecznej realizacji zamówienia, wniesienia sprzeciwu lub do czasu upływu terminów możliwego dochodzenia roszczeń z tytułu zamówienia;
  3. ustalenie, dochodzenie, obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń lub ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń;
  4. archiwizowanie dokumentacji, w tym m.in. dokumentów rozliczeniowych na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okresy uregulowane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach uzasadnionego celu regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 3. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej fundacji mają wyłącznie upoważnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie. Realizując swoje cele statutowe, fundacja korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, dlatego dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom prowadzącym działalność z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, świadczącym usługi prawne, księgowo-rozliczeniowe i drukarskie, dostawcom systemów do fakturowania, systemów informatycznych (hosting, obsługa poczty elektronicznej), narzędzi do prowadzenia badań, analizy ruchu w serwisie oraz skuteczności kampanii reklamowych, operatorom płatności elektronicznych oraz bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, a także podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. organom państwowym i sądom. Wszystkie podmioty, którym fundacja powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, wymaganych przez przepisy prawa.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z uwagi na fakt, że fundacja korzysta z usług dostarczanych przez firmy: Google LLC, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Vimeo LLC i Facebook Ireland Ltd. – podmioty mające siedzibę w „państwie trzecim”, które świadczą usługi wspierające fundację w analizie i ulepszaniu serwisu odyseja.org, działaniach reklamowych, badawczych, publikacji treści multimedialnych i budowaniu społeczności sympatyków programu edukacyjnego „Odyseja Umysłu”. W tym przypadku dane w postaci plików cookies są przetwarzane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności są dostępne pod adresami: https://policies.google.com/privacy?hl=plhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-otherhttps://vimeo.com/privacyhttps://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawienia:
 6. prawo dostępu do danych (w postaci kopii posiadanych przez fundację informacji);
 7. prawo do sprostowania danych (poprawiania, uzupełniania) oraz do ich usunięcia;
 8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 9. prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania ich w formie umożliwiającej przesłanie innemu administratorowi lub jeśli jest to technicznie możliwe, przekazania ich innemu administratorowi przez fundację);
 10. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (przy czym prawo to może być nieskuteczne w przypadku, gdy fundacja wykaże, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec powodu sprzeciwu, bądź wykaże, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń fundacji);
 11. prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody w czasie jeszcze przed jej wycofaniem).
 12. Jeśli uznasz, że chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z fundacją, wykorzystując dane wskazane powyżej. Jeśli będzie to konieczne, fundacja zwróci się o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą upewnić się, że informacje przekazywane są właściwej osobie. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Możliwość składania zamówień za pośrednictwem niniejszego serwisu wymaga podania określonych danych osobowych. Dane osobowe podajesz dobrowolnie.
 14. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

Polityka plików cookies w serwisie

 1. Podczas każdej wizyty w serwisie wirtualna.odyseja.org/sklep automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące użytkownika, np. adres IP, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, a także informacje o aktywnościach podejmowanych w serwisie. W ramach tych czynności fundacja nie gromadzi danych osobowych, które pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika.
 2. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Ciasteczka nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu użytkownika, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki cookies mogą być przez Ciebie usunięte w każdej chwili, a ustawienia plików cookies mogą być skonfigurowane samodzielnie z poziomu przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania ciasteczek może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w niniejszym serwisie.
 3. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika (mechanizm nie pozwala na pobieranie żadnych poufnych informacji z urządzenia użytkownika):
  1. pliki sesyjne – usuwane z pamięci urządzenia po wylogowaniu, opuszczeniu strony internetowej lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
  2. pliki trwałe – przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 4. Fundacja wykorzystuje w serwisie pliki cookies zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowanie treści multimedialnych pobieranych z serwisów www.youtube.com (administrator cookies: Google LLC) oraz www.vimeo.com (administrator cookies: Vimeo LLC);
  2. zbieranie anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (administrator cookies: Google LLC);
  3. wykorzystanie funkcji społecznościowych serwisu www.facebook.com (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd.).
 5. Serwis wirtualna.odyseja.org/sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie niniejszego serwisu, a fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach zewnętrznych.
 6. Fundacja zapewnia użytkownikom serwisu bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania do systemu Odyseja Online. W tym celu stosuje certyfikat SSL.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie.